Sysmex CS-2500

Sysmex CS-2000i System je koagulačný analyzátor určený pre stredné až veľké laboratóriá.

 plnoautomatický koagulometer pre stredné a veľké laboratóriá, vykonávajúci koagulačné, chromogénne, imunologické (LIA) a agregometrické testy

 „Preanalytical sample integrity check (PSI)“ - zabudovaná a užívateľsky nastaviteľná preanalytická kontrola vzoriek na hemolýzu, ikterus a lipémiu (tzv. HIL Check) a kontrola naplnenia skúmavky

 10 inkubačných a 10 meracích kanálov, vo všetkých kanáloch je možné merať koagulačné, chromogénne i imunologické testy súbežne

 2 pipetory: jeden na vzorky, druhý na reagencie

 kontinuálne vkladanie vzoriek bez nutnosti zastavenia práce analyzátora a bez nutnosti zásahu obsluhy do softvéru (v prípade obojsmernej komunikácie s LIS)

 zabudovaná čítačka čiarového kódu pre načítanie vzoriek i reagencií

 externá čítačka čiarových kódov pre načítanie dvojrozmerných čiarových kódov z príbalových letákov - načítanie deklarovaných hodnôt kontrol a kalibrátorov - zamedzenie chyby obsluhy pri zadávání hodnôt

 vizuálny i akustický alarm pre doplnenie reagencií a spotrebného materiálu

 hlavným premývacím (systémovým) roztokom je destilovaná voda, premývací roztok CA Clean I, príp. II sa používa iba na premytie pipetorov vo veľmi malom množstve a iba ak je toto premytie nadefinované v pipetovacom protokole

 možnosť použiť primárne fľaštičky reagencií, ktoré sú v analyzátore pre minimalizáciu mŕtveho objemu naklonené, pre zníženie mŕtveho objemu je taktiež možné reagencie preliať do „cupu“ (mŕtvy objem max. 300 μl)

 priepustnosť: 180 PT/APTT/hod, 95 PT/APTT/AT/DDi/hod

 dopĺňanie kyviet bez prerušenia práce analyzátora, rovnako tak je možné odstrániť aj kvapalný odpad a použité kyvety

 integrovaná kontrola kvality, vrátane grafického a štatistického vyhodnotenia

 je možné pracovať súbežne až s 10 šaržami každej reagencie, ku každej šarži je možné mať v pamäti uložených až 10 kalibračných krivie
 chladenie reagencií na 10 ± 2oC, stabilita diagnostík v analyzátore až 96 h (podľa reagencie)

 kapacita analyzátora: jednorazovo je možné vložiť až 50 vzoriek, kontinuálne je možné dopĺňať do uvoľnených pozícií (bez prerušenia práce analyzátora)

 analýza - výlučne po pacientoch, výsledky sa postupne objavujú v databáze výsledkov

Spektrum vyšetrovaných parametrov
Koagulačné Chromogénne Imunologické
PT
APTT
Fibrinogén podľa Claussa
Trombínový čas
Batroxobinový čas
Faktory: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
Protein C koagulačný
Protein S aktivita
LA
ProC Global
APC rezistencia Antitrombín
Heparín ako aXa
Protein C chromogénny
FVIII chromogénny
Plasminogén
Alfa2-antiplasmín
Faktor XIII chromogénny
C1-Inhibítor
Dabigatran chromogénny
NOAKy na báze aXa D-Dimér
vWF antigén
vWF aktivita
voľný proteín S antigén

Špeciálne:
vWF:RCo
agregácie trombocytov

- analyzátor umožňuje vykonávať automatizované zmesné testy pre diagnostiku inhibítorov