Monitorovanie priestorov

Informácie pre osoby vstupujúce do priestorov a objektov prevádzkovaných spoločnosťou Bio G, spol. s r.o. o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len“ Nariadenie“)

Prevádzkovateľ: Bio G, spol. s r.o., so sídlom Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 123 415, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13217/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) kontakt: biog@biog.sk

UPOZORNENIE: Označený priestor, v ktorom sa nachádzate alebo do ktorého vstupujete, je monitorovaný kamerovým systémom

Účel monitorovania priestorov:
Prevádzkovateľ vykonáva video monitoring a získava vizuálne záznamy v priestoroch a objektoch vo svojom užívaní a prevádzke prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a poriadku, ochrany majetku vo vlastníctve alebo správe prevádzkovateľa a predchádzania trestnej činnosti a priestupkov. Vykonané záznamy môžu byť použité na účely dokazovania v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody.

Monitorované priestory:
Každý monitorovaný priestor je označený ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto informácie. Prevádzkovateľ monitoruje najmä: časti vodárenskej infraštruktúry, priestory zákazníckych centier prístupné verejnosti, vchody, núdzové východy, spoločné chodby, a pod.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako aj tretej strany, čím sa rozumie zabezpečenie poriadku a bezpečnosti, ochrana vodárenskej infraštruktúry a iného majetku, predchádzanie trestnej činnosti a priestupkom a súvisiace dokazovanie v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo na účely vymáhania nárokov na náhradu škody.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
V prípade poškodenia majetku alebo podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činusa záznam z kamerového systému poskytne polícii, súdu a iným orgánom činným v trestnom konaní, alebo orgánom štátnej správy v priestupkovom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov:
V prípade, ak nebude záznam využitý na účely dokazovania, bude zlikvidovaný do 15 dní do jeho vyhotovenia.

Práva dotknutej osoby:
Osoba nachádzajúca sa v monitorovanom priestore je dotknutou osobou a prináležia je nasledovné práva:
– právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
– právo na opravu osobných údajov
– právo na vymazanie osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo na prenosnosť osobných údajov právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, na nasledovnej adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk.